hematoloji

 

 

 

 

 

 

❑ Hemogram (22 parametre)

❑ Periferik yayma

❑ Lökosit sayısı

❑ Retikülosit sayımı

❑ Hematokrit

❑ Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR)

❑ Hemoglobin elektroforezi

❑ Kan Grubu (ABO-Rh)

❑ Direkt Coombs

❑ İndirekt Coombs

❑ Diğer: